top of page

به خانواده الهی ماخوش آمدید

/

/

به خانواده الهی ماخوش آمدید

جان مک آرتور

نویسنده:

مسیحی شدن مانند فرزندخوانده شدن در خانواده جدید است. پولس رسول در رساله اش به رومیان از همانندی استفاده کرد: «زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند، ایشان پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید. بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن آبا، یعنی ای پدر ندا می کنیم. همان روح بر روح های ما شهادت می دهند که فرزندان خدا هستیم» (۱۴:۸-۱۶). خدا مسیحیان را در خانواده اش به فرزندی خوانده است و محبت پدرانه و صمیمی، فیض و شفقت او به ما می رسد.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page