top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

آیا شما شبان یا شبانان کلیسای محلی خود را دوست می دارید؟
آیا شما شبان یا شبانان کلیسای محلی خود را دوست می دارید؟

ایمانداران و اعضای کلیسا، این ۴ تفسیر از این آیه به شما کمک می کند تا دیدی بهتر نسبت به شبانان و خادمین خود داشته باشید.


"از رهبران روحانی خود اطاعت کنید، و هر آنچه می‌گویند با کمال میل انجام دهید، زیرا کار ایشان، مراقبت از جانهای شماست و از این لحاظ در برابر خدا پاسخگو می‌باشند. پس، به گونه‌ای رفتار کنید که ایشان از خدمت خود لذت ببرند، نه اینکه با درد و رنج آن را انجام دهند، زیرا در اینصورت شما نیز رنج خواهید برد." (عبرانیان ۱۷:۱۳)


- تفسیر کاربردی: درحال حاضر، بسیاری افراد وجود دارند که حاضر به اطاعت از رهبران خود نمی‌باشند. اینها برای شبانان و مرشدین خود احترام قایل نمی‌باشند. جوانان احترام افراد مسن را نگاه نمی‌دارند و از ایشان ا نتقاد می‌کنند. ولی این گونه رفتار نباید در میان مسیحیان جایی داشته باشد. امکان دارد که رهبران کلیسا خالی از اشتباه و خطا نباشند. ولی این به ما ربطی ندارد! ما موظف هستیم که رهبران خود را مورد احترام و اطاعت قراردهیم (اول تسالونیکیان ۵: ۱۲-۱۳ و تفسیر آن را مشاهده کنید). خدا آن رهبران را برای ارشاد و راهنمایی ما معین فرموده است. آنها به نوبۀ خود به خدا جوابگو خواهند بود اگر ما برعلیه آنها دست به تمرد و طغیان بزنیم، آنها درموقع جوابگویی به مسیح غمگین و رنجیده خواهند بود واگر ما مسئول غم و اندوه رهبران خود باشیم، مسیح ما را مورد بازخواست و داوری قرار خواهد داد. آنهایی که برعلیه رهبران خود عصیان و طغیان کنند، پیش از هر چیز به خود ضرر می‌زنند.


- تفسیر مکدونالد: در آيات ٧ و ٨ به خوانندگان نامه فرمان داده شده است تا رھبران گذشته خود را به ياد داشته باشند. حالا به آنھا تعليم داده ميشود كه از رھبران خود اطاعت كنند. اين احتما به رھبران كليساي محلي اشاره ميكند. اين انسانھا به عنوان نمايندگان خدا در ميان جماعت كار ميكنند. به ايشان اقتدار داده شده و ايمانداران بايد از ايشان اطاعت نمايند. آنھا مثل شبانان مزدور پاسباني جانھاي گلّه خدا را مينمايند. آنھا در روز بازپسين بايد به خدا جواب پس بدھند. آنھا يا با شادي جواب خواھند داد يا با غم و اين به پيشرفت روحاني ايشان بستگي دارد. اگر آنھا مجبور باشند با غم اين كار را انجام دھند، يعني پاداش خدمت به مقدسين از ايشان كم شده است. پس ھمه بايد از احترام به روند اقتداري كه خدا ترتيب داده است استفاده كنند.


- تفسیر مک آرتور: مرشدان خود. (ر.ک. توضیح آیۀ ۷). وقتی کشیشان یا رهبران کلیسا موعظه میکنند و کلام خدا را تعلیم میدهند، با اقتدار مسیح عمل میکنند (اعمال رسولان ۲۸:۲۰؛ اول تسالونیکیان۱۲:۵، ۱۳). ایشان به نیابت از مسیح کلیسا را خدمت مینمایند و باید در امین بودنِ خود به او پاسخگو باشند (اول قرنتیان ۱:۴-۵؛ اول پطرس ۱:۵-۴). این اصل میتواند هم شامل رهبران دنیایی باشد هم شامل رهبران روحانی. حتی آن رهبران و مقامات حکومتی که به خدا ایمان ندارند نیز از جانب خدا مقرر شده اند و این خدا است که آنها را به کار میگیرد (روم ۱:۱۳، ۴). خوشی. این مسوولیت بر عهدۀ کلیسا است که رهبران خود را یاری دهد تا ایشان کار خود را با رضایت و شادی به انجام رسانند (اول تسالونیکیان ۱۲:۵، ۱۳).


- تفسیر کتاب مقدس کاربردی: وظیفه رهبران کلیسا این است که به مردم یاری دهند تا در مسیح رشد کنند. ایماندارانی که با رهبران کلیسایی همکاری می کنند، به مقدار زیادی از بار مسوولیت ایشان می کاهند.


آیا رفتار شما به گونه ای هست که رهبران شما از خدمت خود لذت ببرند؟

0 comments

コメント


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page