top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از طرف خدا هستند؟
پیش از مطالعه این مقاله کوتاه باید بدانید

این روزها بازار داغ انبیا، رسولان و شبانان خودخوانده که خود را مفسر خواب های ایمانداران معرفی می کنند بسیار داغ است.

یکی از آیاتی که بر آن بسیار متمرکز شده اند (یوئیل ۲۸:۲-۲۹) می باشد که استناد می کنند که امروز افراد این خواب و رویاها را می بینند بنابراین ما می بایست این خوابها را تعبیر و تفسیر بکنیم.


بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان رؤیاها خواهند دید. در آن روزها حتّی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت.

تفسیر اول (مک آرتور)

وقتی در ادامه به عبارتها و جمله های دیگری اشاره می شود که از یک زمانبندی سخن می گویند، می توان به این نتیجه رسید که این آیات به بازگشت مسیح در زمان آخر اشاره دارند. آن جمله ها و عبارتهای نامبرده عبارتند از: «در آن ایام (روزها) » (آیۀ ۲۹) و «پیش از ظهور یوم (روز) عظیم و مهیب خداوند (یهوه) » (آیۀ ۳۱). همۀ بشر. از آنجا که در ادامۀ آیه به عبارت «پسران و دختران شما » اشاره می شود، پس «همۀ بشر» می تواند فقط به خاندان اسراییل اشاره داشته باشد. نصیب و قسمت سایر امتها فرو ریختن غضب خدا خواهد بود، نه نازل شدن روح خدا.


تفسیر دوم (مک دونالد)

آنگاه خدا روح خود را بر همه بشر خواهد ریخت. نسل جوان‌تر نبوت خواهند کرد و پیران رؤیا خواهند دید. بخشی از این نبوت احتمالاً در کتاب اعمال رسولان ۲: ۱۶ـ۲۱ تحقق یافت.

اما تحقق کامل آن از ابتدای سلطنت هزار ساله مسیح خواهد بود.


با توجه به تفسیر این آیه می توان اینگونه دانست که یوئیل به دو بازه ی زمانی اشاره دارد
۱) روز پنطیکاست و ریختن روح خداوند بر برگزیدگان - ایمانداران که محقق شد
۲) بازگشت ثانویه ی عیسی مسیح که مرتبط است به زمان آخر

زمانی که آیات را و کلام خدا را خارج از کانتکست و موضوعش مطالعه و تفسیر بکنیم. زمانی که به شکلی نمادین آیات کلام خدا را بیرون بکشیم و برای یک هدف انسانی بکار ببندیم. نتیجه اش آن خواهد شد که همین آیات می تواند سنگ لغزش بشوند.

مواظب باشید تا در دام این معلمین و انبیای دروغین نیافتید. در مقاله زیر توضیح داده شده است چرا وقتی خوابی می بینید اگر از طرف خدا باشد تفسیرش را نیز خواهید دانست.


- مانی محمدی
این سایت (گات کوسشن) خدمات تفسیر خوابهای مسیحی را ندارد. ما خواب تعبیر نمی کنیم. ما شدیدا اعتقاد داریم که خواب مردم و تفسیر آن چیزیست بین آنها و خدا. آیا خدا هنوز از طریق خواب صحبت می کند؟ در کلام خدا می بینیم که او بارها با مردم در خواب صحبت کرد. نمونه های آن کسانی هستند مثل یوسف، پسر یعقوب (پیدایش فصل 37 آیه های 5-10)، یوسف، شوهر مریم (متی فصل 2 آیه های 12-22)، سلیمان (اول پادشاهان فصل 3 آیه های 5-15)، و بعضی دیگر (دانیال فصل 2 آیه 1، فصل 7 آیه 1؛ متی فصل 27 آیه 19). همینطور یک پیشگویی از یوئیل نبی هست (یوئیل فصل 2 آیه 28)، که پطرس رسول در اعمال رسولان فصل 2 آیه 17 به آن و به استفاده خدا از خواب اشاره می کند. پس جواب ساده به این سوال بله است، خدا می تواند از طریق خواب صحبت کند و او اینکار را انجام می دهد.