top of page
  • Writer's pictureبورک پارسن

رازی ساده - بورک پارسنرازی ساده

بورک پارسن

از زبان وسلی نقل کرده اند که گفته بود کرمی را به من بدهید که بتواند انسان را درک کند و من به شما انسانی را نشان می دهم که بتواند خدای تثلیث را درک کند. البته که این گفتار هوشمندانه ای است اما درست مانند هر قیاس دیگری که در مورد تثلیث تا کنون ارائه شده، این قیاس نیز بعد از بررسی و تحلیل فرو می ریزد. بنابر این قیاس وسلی از درک کرم وانسان با درک ما از خداوند نیز طبیعتا از هم فرو می پاشد.

اول اینکه کرم به صورت انسان خلق نشده است. دوم اینکه به کرم از جانب انسان وحی عطا نشده است. و بالاتر از همه اینکه هیچوقت در طول تاریخ هیچ انسانی تا کنون کرم نشده است هر چند که گاهی ممکن است زنهای ما به طریق دیگری فکر کنند. ما شبیه خدای تثلیث خود ساخته و با اذهانی آراسته گشته ایم توسط خدا که توانایی درک حقایق خاصی را در مورد خدا دارد. خالق ما حقایقی را در باره خویش برای ما از طریق کلام خویش فراهم کرده است و در نتیجه ما مجهز به قوت و دانشی برای درک تمام آنچه که خداوند برای ما منظور داشته است گشته ایم و چنان درکی فقط از طریق ایمان می آید که از طریق خدا به ما عطا می شود. زیرا که انسان جسمانی نمی تواند امور الهی را بفهمد.

در مرکز عبارت وسلی این حقیقت نهفته است که هیچ انسان عادی نمی تواند خدا را تماما درک نماید. اما اشتباهی که معمولا توسط مردان الهی صورت می گیرد در این تفکر است که ما نمی توانیم خدا را درست درک کنیم. در حقیقت، دربسیاری مواقع، سخن گفتن در باره خدا به عنوان نوعی شخصیت ناشناخته و مرموز که ماورای واقعیت عینی است و به همین منظور آنرا به عنوان یک حقیقت ماوراء الطبیعی تعلیم می دهند.

البته کلام خدا تعلیم می دهد که یک امور خاصی هستند که خدا آنها را از ما مخفی نگاه داشته است.

(تثنیه ۲۹:۲۹)

انجیل همچنین می آموزد که خدا نمی تواند تماما توسط انسان درک شود و همچین طرق وی توسط انسان تماما قابل فهم نیست. (رومیان ۳۳:۱۱ـ۳۴ اول قرنتیان ۱۶:۲)

با وجود این زمانی که ما انجیل را مطالعه و بررسی می کنیم به این واقعیت می رسیم که بسیاری از رموز الهی برای انسان توسط خود خدا باز شده است. بنابر این هرچند که ممکن است ما تماما نفهمیم که چگونه خدا می تواند سه شخص در یک ماهیت باشد، اما این حقیقت ساده را که او هست خوب می فهمیم.

ما که در توانایی ها ی خود محدود هستیم قادر به درک کامل خدای نامحدود خود نیستیم زیرا که رمز و سر نامتناهی خدای تثلیث ما فقط توسط خود خدای نامتناهی می تواند مکاشفه شود. و همچنین توضیحاتی که خداوند ما عیسی مسیح بیان داشته است با وجود ساده بودنشان، حقایق مطلق می باشند. پس به همین خاطر ما باید کمتر حساس باشیم برای درک آن اموردر مورد خدا که خداوند برای ما مکاشقه نکرده و توانایی درک آنها رابه ما نداده است بلکه بیشترحساس باشیم در اینکه خود را همواره در حضور او ببینیم مطابق آنچه که خدای مهربان و فیض بخش ما درکشان را برای ما فراهم کرده است.


0 comments

Comentarios


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page