top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

شاخص های تثلیث اقدس و نشانه های آن به زبان سادهشاخص های تثلیث اقدس و نشانه های آن به زبان ساده

مانی محمدی

تثليث براى ما دشوار و گيج كننده است. برخى اوقات چنين مى پندارند آموزه كه مسيحيت، تصور پـوچ ١=١+١+١ را تعليم مى دهـد. واضح است كه چنيـن معادله اى غلط است. اصطلاح تثليث، بيانگر پيـوندى مركب از سه خدا نيست.

بلکه مبین وجودی الهی تشکیل شده از سه شخص است. تثلیث به مفهوم ۳ خدایی نیست. بلکه گویای آن است که ۳ وجود، قائم به ذات هستند که هر سه شخص خدا می باشند.

خدا در جوهر یک و در شخص سه گانه است.

اصطلاح تثلیث در کتاب مقدس نیامده است. اما مفاهیم و جریان تثلیث در کل کتاب مقدس قابل مشاهده است.

کتاب مقدس از یک طرف میگوید خدا واحد است (تثنیه ۴:۶) ولی از طرفی دیگر پدر پسر روح القدس در کلام هم قابل مشاهده و هم قابل تشخیص وپ هم قابل تفکیک می باشند.

وقتی می گوییم شخص، منظورمام تمایز در ذات نیست بلکه به تفاوت اقانیم در درون اولوهیت اشاره داریم. ما به این اعتقاد نداریم که پدر پسر روح القدس هر سه یک هستند به طوری که در عهد عتیق خدای پدر و در عهد جدید خدای پسر و در عصر ما خدای روح القدس کار می کنند یعنی مدلهای مختلفی از خدا در زمانهای مختلف این یک بدعت است.

(حقایق اساسی ایمان مسیحی دکتر آر. سی. اسپرول، تثلیث)
۱. ازلی بودن اقانیم تثلیث


پیدایش ۲۶:۱

و خدا گفت: «آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همة حشراتی که بر زمین می‌خزند، حکومت نماید.»


- ما در اینجا جمع است. در زبان اصلی ((الوهیم)) است:

I. ال: مقتدر

II. هیم: به ۳ یا بیشتر می گویند


پیدایش ۱:۱-۲

در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید. ۲ و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.۲. اشخاص تثلیث برابر هستند

یوحنا ۱۸:۵: عیسی خداوند است.

او با پدر مساوی و دارای الوهیت می باشد.


پس از این سبب، یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند، زیرا که نه تنها سَبَّت را می‌شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته، خود را مساوی خدا می‌ساخت.


۱-۲ عیسی در اعمال با خدا برابر است


آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت: «آمین، آمین، به شما می‌گویم که، پسر از خود هیچ نمی‌تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او می‌کند، همچنین پسر نیز می‌کند.

(یوحنا ۱۹:۵)


۲-۲ عیسی در معرفت و شناخت با پدر برابر است


زیرا که پدر، پسر را دوست می‌دارد و هرآنچه خود می‌کند بدو می‌نماید و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجّب نمایید.

(یوحنا ۲۰:۵)


۳-۲ عیسی در رستاخیز دادن مردگان با پدر برابر است


زیرا همچنان که پدر مردگان را برمی‌خیزاند و زنده می‌کند، همچنین پسر نیز هر که را می‌خواهد زنده می‌کند.

(یوحنا ۲۱:۵)

(همچنین در آیات ۲۹ و ۲۹)

و از این تعجّب مکنید، زیرا ساعتی می‌آید که در آن همهٔ کسانی که در قبرها می‌باشند، صدای او را خواهند شنید،

و بیرون خواهند آمد؛ هر که اعمال نیکو کرد، برای رستاخیز به حیات و هر که اعمال بد کرد، بجهت رستاخیز به داوری.


۴-۲ عیسی در داوری دنیا با پدر برابر است


زیرا که پدر بر هیچ‌کس داوری نمی‌کند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است.

(یوحنا ۲۲:۵)

(همچنین آیه ۲۷)

و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا که پسر انسان است.

(یوحنا ۲۷:۵)


۵-۲ عیسی در ارزش احترام و حرمت با پدر برابر است


تا آنکه همه پسر را حرمت گذارند، همچنان که پدر را حرمت می‌گذارند. و کسی که به پسر حرمت نگذارد، به پدری که او را فرستاد احترام نکرده است.

(یوحنا ۲۳:۵)


اگر مسلمانان به عیسی مسیح به عنوان پیامبر احترام می گذارند اما او را مثل خداوند حرمت نمی نهند بنابراین به خدای واحد یگانه بی حرمتی کرده اند.


۶-۲ عیسی در دادن حیات ابدی با پدر برابر است


آمین، آمین، به شما می‌گویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی‌آید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است.

آمین، آمین، به شما می‌گویم که، ساعتی می‌آید، بلکه اکنون است که مردگان صدای پسرِ خدا را می‌شنوند و هر که بشنود زنده گردد.

(یوحنا ۲۴:۵-۲۵)


۷-۲ عیسی در داشتن حیات و قائم به ذات بودن با پدر برابر است


زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد.

(یوحنا ۲۶:۵)


۳. همچنین تمامی این شاخص ها را روح القدس دارد و او نیز دارای الوهیت می باشد.

آنگاه پِطرُس گفت: «ای حَنّانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح‌القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری؟

آیا چون داشتی از آن تو نبود و چون فروخته شد در اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا

(اعمال رسولان ۳:۵-۵)


۳. اقانیم یا اشخاص تثلیث نه تنها با هم برابر هستند بلکه یک هستند


و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم، و تا به ابد هلاک نخواهند شد،

و هیچ‌کس آنها را از دست من نخواهد گرفت.

پدری که آنها را به من داد از همه بزرگتر است،

و کسی نمی‌تواند آنها را از دست پدر من بگیرد.

من و پدر یک هستیم.

(یوحنا ۲۸:۱۰-۳۰)


اول) در آیه ۲۸ هیچ کس نمی تواند آنها را از دست (پسر / عیسی) بگیرد

دوم) در آیه ۲۹ هیچ کس نمی تواند آنها را از دست (پدر) بگیرد

چرا؟

سوم) در آیه ۳۰ زیرا من و پدر یک هستیم.


۴. اقانیم تثلیث (پدر پسر روح القدس) یک گروه یا تیم هستند اما در رفتار منحصر به فرد یا خودکفا هستند.


هر کدام از اقنوم ها در رابطه تثلیث هستند. زمانی که عیسی مسیح تعمید گرفت ما می بینیم که روح القدس در شکل کبوتر بر شانه عیسی می نشیند و همزمان صدای پدر را داریم که می گوید این است پسر من که از او خوشنودم (متی ۱۷:۳).


اما علی رغم اینکه یک گروه هستند اما در عملکرد خودکفا یا منحصر به فرد هستند.

عیسی به شاگردان درس داد یاد داد و روح القدس که از طرف پدر از طریق عیسی می آید آن را امروز از طریق کلامش به یاد ما می آورد.

0 comments
facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page