top of page
  • Writer's pictureتیم چالیز

شخصیت مسیحی
شخصیت مسیحی

تیم چالیز


همۀ ما به‌عنوان مسیحیان می‌خواهیم در بلوغ روحانی رشد کنیم و همچون مسیح شویم. حداقل امیدوارم اینطور باشیم. همۀ ما می‌خواهیم هویتی مثل هویت مسیح بدست آوریم، الگوهای گناه و ناراستی را کنار بگذاریم و قدوسیت را جایگزین آن نماییم. در نهایت، می‌خواهیم همچون مسیح شویم، مثل او فکر و رفتار کنیم. آرزو می‌کنیم به بالاترین معیارهای قدوسیت و خداشناسی دست یابیم و این نیکوست.

کتاب مقدس گروهی از افراد را که الگوی بلوغ روحانی هستند، معرفی می‌کند: مشایخ (که بارها تحت عنوان مشایخ یاد شده و بقیۀ موارد مانند شبانان یا ناظرین). مشایخ در وهلۀ نخست، بر طبق شخصیت خود شایستگی این مقام را پیدا می‌کنند. هرچند کتاب مقدس یک ویژگی مهارتی (توانایی تعلیم دادن) و یک ویژگی مربوط به مدت زمانی که شخص مسیحی شده (نوایمان نباشد) معرفی کرده، همۀ خصوصیات دیگر به شخصیت مربوط می‌شوند. با اینکه این خصوصیات از مشایخ انتظار می‌رود، اما به مشایخ محدود نمی‌ِشود.

دی. ای کارسون گفته که فهرست خصوصیات مشایخ «به پیش پا افتاده بودن معروف است.» چرا؟ زیرا این خصوصیات در جاهای دیگر طوری تکرار شده که گویی باید در تمام ایمانداران وجود داشته باشد. کارسون می‌گوید: «معیارهایی که عنوان شده از همۀ مسیحیان در هر جایی که هستند، انتطار می‌رود. به بیان دیگر مشایخ در وهلۀ نخست، باید الگوی فیض و بخشش مسیحی باشند و این از همۀ مسیحیان انتظار می‌رود.» همۀ کلیساها باید پر از مردان و زنانی باشد که این خصوصیات را نمایان می‌سازند.

این بدین معناست که اگر می‌خواهید در قدوسیت رشد کنید، یک راه خوب این است که از شناخت و الگو گرفتن از ویژگی‌های شخصیتی مشایخ آغاز کنید. امروز با مجموعه‌ای جدید از شخصیت یک مسیحی شروع می‌کنم و مجموعه‌ای را حول این خصوصیات بنا خواهم کرد. می‌خواهم به سوالاتی مثل این پاسخ دهم: خصوصیات مشایخ و دعوت همۀ مسیحیان از چه نظر با هم اشتراک پیدا می‌کند؟ در عمل، این خصوصیات در زندگی ایماندار چگونه به نظر می‌رسد؟ چطور بدانم که آیا این خصوصیات را از خود نشان می‌دهم؟ و چگونه می‌توانم در زندگی خودم به بهترین نحو برای آنها دعا کنم؟

امیدوارم که با من ملحق شوید تا ببینیم چگونه یکدیگر را به محبت کردن، اعمال نیک و شبیه مسیح شدن تشویق کنیم! امیدوارم به من ملحق شوید تا با یکدیگر یاد بگیریم که چطور می‌توانیم بالاترین ارزشهای مسیحی را به‌عنوان الگو نشان دهیم. انتظار دارم که این مجموعه طبق فهرست زیر پیش برود:


۱.مقدمه

۲.دور از ملامت

۳. شوهر وفادار یک زن (و زن وفادار یک مرد)

۴. معتدل، خویشتندار، آبرومند

۵. میهمان‌نواز

۶. میگسار نباشد، ملایم، صلح جو

۷. پولدوست نباشد

۸. از عهدۀ ادارۀ خانوادۀ خود نیک برآید.

۹. پخته و فروتن

۱۰. نیکنام در میان مردمان بیرون


هفتۀ آینده این مجموعه با خصوصیاتی آغاز خواهد شد که مثل یک خلاصه یا چتر برای بقیه عمل می‌کنند- خصوصیت به دور از ملامت بودن و نداشتن نقصهای بزرگ شخصیتی و رفتاری.

(نکتۀ شمارۀ ۱:

به هنگام بحث در مورد خصوصیات یک رهبر به سه متن نگاه خواهیم کرد: اول تیموتائوس ۲:۳-۷، تیطس ۶:۱-۹، و اول پطرس ۱:۵-۳. هر یک از این خصوصیات با خصوصیات دیگر اشتراک دارد اما هر کدام خصوصیات منحصر به فرد خودش را نیز دارد. وقتی هر سه آنها را کنار هم قرار دهیم، به درک کامل در خصوص ویژگی‌های مشایخ دست خواهیم یافت. در هفته‌های پیش رو به این کار خواهیم پرداخت. نکتۀ شمارۀ ۲: برای تفکیک خصوصیات شخصیتی، قصد دارم از الگوی تابیتی انیابویل که در اثر خود تحت عنوان یافتن مشایخ و خادمان وفادار استفاده کرد، پیروی کنم.)


1 comment

1 Comment


maryam majdaliyehh
maryam majdaliyehh
Jul 27, 2021

امییین 🙇🙇✌✌✌👌👏💒💒❤

Like
facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page