top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

عدالت کاتبان و ملکوت آسمان
زیرا به شما می‌گویم،

تا عدالت شما برتر از عدالت کاتبان و فریسیان نشود،

به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.

متی ۲۰:۵


عدالت کاتبان و ملکوت آسمان

اهمیت یک لیدر و رهبر سلامت در کلیسا


کاتبان و فریسیان غیرت و تشنگی بسیار برای انجام شریعت خداوند داشتند. همچنین آنها حافظان کلام خداوند بودند. بنابراین ظاهرا این گروه از روحانیان در چشم مردم عملکردی خطیر و قابل تحسین داشتند. نقشی که می توانست در ترغیب مردم به دین و انجام فرمانهای خداوند بسیار موثر باشد.


اما مشکل بزرگ آن بود که فریسیان، صدوقیان، کاتبان و لاویان و اهل کتاب همگی دچار یک خودبزرگ بینی و غروری شده بودند که بعد از گذشت نزدیک به ۷۰۰ سال از بازسازی معبد آنها را به جایی برده بود که برای خود دینی تازه و خدایی تازه و فرامینی تازه آفریده بودند.


کتاب همان کتاب بود، خدا همان خدا بود اما عنصر اصلی یعنی (ایمان به فرستاده خالق عیسی مسیح) در ایشان دیگر وجود نداشت. آنها مفاهیم کتاب مقدس را به سود خود تغییر داده بودند و از آن تغییرات برای برآورده ساختن نیازهای انسانی و زمینی استفاده می کردند.


در این میان عیسی یک مثال بسیار زیرکانه می زند. او می گوید غیرت و تشنگی شما برای بجا آوردن کلام خدا باید نمونه ای باشد از آن غیرت کاتبان و فریسیان. اما داخل شدن به ملکوت آسمان به عدالت شخصی و غیرتی شخصی نمی باشد. ملکوت آسمان به عدالت عیسی مسیح و تشنگی برای بجا آوردن فرمان خداوند و فیض خداوند بدون تغییر و مخدوش شدن است.


فریب نخورید، هیچ کس نمی‌تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد‌. (غلاطیان ۷:۶)

در کلیسای خداوند ممکن است بتوانیم اعضای کلیسا را با روحانی جلوه دادن خودمان فریب بدهیم. ممکن است بتوانیم از منابع موجود در کلیسا به سود خود استفاده بکنیم. اما در نهایت عیسی مسیح هشدار می دهد که چنین افرادی در کلیسای خداوند نمی توانند رضایت خداوند را دریافت بکنند و در نهایت چهره آنها برای خداوند نمایان است و داوری خداوند انتظار ایشان را خواهد کشید.


زمانی که لیدرها در کلیسا ناسالم باشند متعاقبا گروه های ناسالم و بعد از آن فرهنگ مریض و در نهایت سیستمی بیمار حاکم می شود که کلیسا را به سوی نابودی می کشاند. مثل کاتبان و فریسیان در زمان عیسی مسیح.


دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟ارمیا ۹:۱۷

- مانی محمدی

0 comments

Comments


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page