top of page
  • antonkoredesign

تثلیث چیست؟ تیم بارنت


دکترین های کمی در ایمان مسیحی هستند که ارزش آنها بالاتر از دکترین تثلیث باشد اما افراد بسیاری هستند که در درک حقیقیآن سر در گم شده اند. غمناک است، ولی این حقیقت می تواند منجر به این شود که بسیاری از افراد در درک شناخت خدای حقیقیشکست بخورند. (ر.ج یوحنا ۳:۱۷)

تثلیث چیست؟
تثلیث یعنی ایمان به اینکه یک خدا وجود دارد که سه وجه متمایز دارد که اشخاص مساوی در ماهیت و جاودانی هستند.

خدا در حالی که یک وجود است، در عین حال او سه شخص الهی می باشد. هر چند واژه تثلیث در کتاب مقدس یافت نمی شود،اما مفهوم آن انجیلی است. با کنکاش سراسر کتاب مقدس است که این مفهوم یافت می شود و سه عنصر اساسی زیر کنار همقرار می گیرند.

· اول اینکه فقط یک خدا وجود دارد.

· دوم اینکه پدر، پسر و روح القدس اشخاص متمایز هستند.

· سوم اینکه هر یک از این سه شخص خدای کامل است.

عنصر شماره ۱: از پیدایش تا مکاشفه کتاب مقدس یکتاپرستی را به وضوح تایید می کند، اینکه فقط یک خدا وجود دارد. هر روزمومن یهودی دعایی را تکرار می کرد که به دعای "شما" معروف بود.

Shem Israel

گوش کن ای اسرائیل، خداوند خدای ما، یکی است. ( تثنیه ۴:۶)

- اشعیاء نبی نیز بسیار واضح سخن گفته است که فقط یک خدا وجود دارد.

( اشعیاء ۱۰:۴۳، ۶:۴۴، ۵:۴۵ و اول تواریخ باب ۴:۸)

- مسیح نیزبا صدور فرمان بزرگ این اعتقاد را تاکید کرده است. (مرقس ۲۹:۱۲)

عنصر شماره ۲: پدر، پسر و روح القدس از یکدیگر به طور واضح متمایز هستند از طریقی که آنها با یکدیگر در ارتباط هستند،درطرق شخصی. به عنوان مثال در تعمید مسیح، در حالی که روح القدس بر پسر فرود می آید، پدر اعلام می دارد که تو پسرمحبوب من هستی. از تو خوشنودم. (لوقا ۲۲:۳)

عنصر شماره ۳: تمام سه شخص تثلیث، خدای کامل هستند. پدر مکررا، خدا نامیده شده است. (اول قرنتیان ۶:۸، اول پطرس ۳:۱)

پولس رسول می نویسد که مبارک است خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. (افسسیان باب ۳:۱)

پسر در جاهای بسیار زیادی خداوند نامیده شده است. (یوحنا ۱:۱، رومیان ۵:۹، تیطوس ۱۳:۲ تا 15، عبرانیان ۸:۱، دوم پطرس۱:۱)

به عنوان مثال توما شجاعانه عیسی را خداوند و خدای من می خواند. (یوحنا ۲۸:۲۰)

در نهایت در زمان شکل گیری کلیسا، حنانیا و سفیره بعد از اینکه به روح القدس دروغ گفتند مردند زیرا که آنها به مردم دروغنگفته بودند بلکه به خدا. (اعمال رسولان ۱:۵-۴)

پس اگر فقط یک خدا وجود دارد و اگر پدر و پسر و روح القدس اشخاص ممیز از هم هستند و اگر تایید شده است که هرسه آنها خدا هستند، آنگاه تنها تبیین معقول از برداشت حقایق انجیلی، نظریه تثلیث خواهد بود.

تثلیث چه چیزی نیست

انجیل نمی آموزد که سه وجود، یک وجود هست. یا اینکه سه شخص، یک شخص است.

انجیل می آموزد که یک وجود الهی همچنین سه شخص است. قطعا این یک راز است. اما این تضاد ریشه ای نیست. هر چند کهاین نظریه ماورای استدلال و منطق است، بر ضد استدلال و منطق نیست. (تثنیه ۲۹:۲۹)

چیزهای مخفی از آن یهُوَه خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است، تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم.

تثلیث و محبت خدا

بیشتر مردم اول یوحنا ۸:۴ را خوب می دانند. "خدا محبت است." محبت یکی از کاملیتهای اخلاقی است که در ماهیت خداضروری است. بدون محبت، او نمی توانست خدا باشد. محبت، ایجاد کننده عشق و برقراری رابطه احساسی با دیگران است. اماخدا چگونه می تواند واقعا محبت باشد بدون آفریدن کسی که او بتواند دوست داشته باشد. تنها تثلیث است که می تواند محبت کاملو جاودانی خدا را معنا بخشد. این محبت است که مارا فرا می خواند که با او (خدای یگانه) در ارتباط قرار بگیریم.Uploaded video

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.Video from YouTube

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.انجیل-متی
.pdf
Download PDF • 896KB

0 comments

Comments


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page