top of page
  • antonkoredesign

بهشت چگونه خواهد بود؟ دکتر جان مک آرتوربهشت مکان بسیار زیبایی است که از تصور ما خارج است.آنجا، مکان شادی، زیبایی، سعادتمندی وصلح بی نهایتاست. چرا؟ زیرا بهشت همچنین مکانی است که در آن اثری از گناه نیست، غم و اندوه نیز وجود ندارد. هیچ نزاع و اختلاف عقیده ایدر آنجا نیست. نا امیدی و اشک وناله نیز جایگاهی در آنجا ندارد. زیرا در آنجا هیچ چیزی نیست که بتواند ما را اندوهگین نماید.

دربهشت ما هیچ کاری که مخالف خواست خدا باشد انجام نخواهیم داد. در آنجا شادی کامل خواهد بود. مزمور ۱۱:۱۶ می گوید:

"طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذتها تا ابدالاباد"

هر آنچه که اکنون باعث ایجاد درد واندوه می شوند، در نهایت پایان خواهند یافت زیرا ما در حضور خداوند خواهیم بود جایی کهشادی خالص و کامل وجود دارد. در بهشت ما از علم کامل برخوردار خواهیم شد. انجیل به ما می آموزد

"زیرا که الحال در آینه بطور معما می بینم، لکن آن وقت روبرو؛ الان جزئی معرفتی دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت، چنانکه نیز شناختهشدم" اول قرنتیان ۱۲:۱۳

ما سوالهای پاسخ نیافته نخواهیم داشت و آشفته و پریشان نیز نخواهیم بود. از جهالت خبری نخواهد بود و مادیگر با ایمان حرکتنمی کنیم بلکه با دیدن و آنجا راحتی کامل خواهد بود. ما خدا را به تمام دوست خواهیم داشت و او نیز ما را به تمام دوست خواهدداشت. محبت او ما را بی نهایت خواهد پوشاند. به طور خلاصه، بهشت مکانی است کامل با شادی ابدی کامل و تمام. یک مقدارفکر کنید، ما به طور کامل از دست شریر آزاد خواهیم شد، از اسارت گناه رهایی یافته و در نهایت، توانایی انجام حقیقت مطلقرا خواهیم یافت و در مقابل خدا کامل و مقدس خواهیم بود که گناه و اثر آن بطور کامل از بین خواهد رفت. وعده بهشت، حیاتجاودانی فیض غیر قابل تصور می باشد.

من تا چه اندازه برای رفتن به بهشت باید خوب باشم؟

انسانها به این امر واقف هستند که انجام کارهای شر، آنها را از ورود به بهشت منع می کند. اما بسیار کم هستند اشخاصیکه به این حقیقت باور داشته باشند که حتی کارهای خوب نیز نمی تواند باعث رفتن انسان به بهشت شود و این چیزی است کهانجیل می آموزد. هیچیک ازما نمی توانیم شایستگی کافی برای ورود به بهشت را بدست آوریم. ما گناهکاریم و استاندارد خدابرای ما کاملیت است. مسیح می گوید:

"تاعدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهیدشد" متی ۲۰:۵

او همچین ادامه می دهد:

پس شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است. متی ۴۸:۵"

چه کسی می تواند وارد بهشت شود؟ چه کسی می تواند نجات یابد؟

بنابراین شاگردان مسیح از او همین سوال را پرسیدند. ( متی ۲۵:۱۹) پاسخ او چنین بود که با انسان این غیر ممکن استولی با خدا این امر ممکن است ( متی ۲۶:۱۹). به عبارت دیگر، دریافت نجات جهت ورود به بهشت چیزی نیست که ما خودمانبتوانیم آنرا بدست آوریم. دریافت نجات کاری است که خدا می باید برای ما انجام دهد.

چه خواهد شد اگر من همین اکنون تصمیم بگیرم دیگر گناه نکنم و حقیقتا نیز دیگر گناهی از من سر نزند؟

هیچ فرق نمی کند که من امروز و از حالا به بعد گناه کنم یا گناه نکنم. ما به هر حال با گناه محاصره شده ایم. کلام خدا بهما می آموزد که دل از همه چیز فریبنده تراست و بسیار مریض است کیست که آن را بداند ( ارمیا ۹:۱۷) به عبارت دیگر ما تاریشه گناه آلود هستیم. علاوه بر این حتی یک گناه توانایی آنرا دارد که ما را برای همیشه نابودکند. هر کسی که شریعت را انجاممی دهد و فقط در یک مورد لغزش نماید، او تماما محکوم و مجرم شناخته می شود. ( یعقوب ۱۰:۲)

اما اگر ما واقعا همین الان به گناه کردن پایان دهیم، به هر حال بخاطر گناهان گذشته خود مجرم محسوب می شویم. و همانطورکه انجیل می گوید که مزد گناه موت است. ( رومیان ۲۳:۶) به همین منظور خدا، راهی فراهم کرده است که ما را از مجازاتگناه آزاد کند.

خدا برای رهایی من از گناه چه کرده است تا اینکه من بتوانم وارد بهشت شوم؟

وقتی خدا می بخشد، اینطور نیست که او چشم خود را به گناه ببندد. کفاره کامل، یا فدیه باید برای بخشش گناه ما پرداختشود. مرگ مسیح، کفاره کامل و فدیه کامل را برای کسانی که به او ایمان می آورند فراهم می کند. اگر ما به او ایمان می آوریم،مرگ اوبه حساب ما گذاشته می شودو جزای گناهان ما به طور کامل پرداخت می شود. انجیل می آموزد که خون مسیح ما را ازهر ناراستی پاک می کند.( اول یوحنا ۷:۱) فقط با خون عیسی مسیح است که ما می توانیم به طور کامل از مجازات گناه رهایییابیم. در این حالت، فقط محکومیت مجازات گناه از ما بر داش