top of page

انجیل برای زندگی حقیقی

/

/

انجیل برای زندگی حقیقی

جری بریجیس

نویسنده:

این کتاب به‌عنوان یک رسالۀ الهیاتی نوشته نشده است. بر اساس اصطلاحی که از دنیای دانشگاهی گرفته شده، این کتاب «انجیل ۱۰۱» است. بدین معنا که فقط برای نوایمانان طراحی نشده است. همۀ ما صرف‌نظر از اینکه از چه زمانی مسیح را می‌شناسیم، باید هر روزه خود را در انجیل غسل دهیم. دعا می‌کنم این کتاب در این زمینه به شما کمک کند.


انتشارات «چهره به چهره»

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page