top of page

راز تثلیث

/

/

راز تثلیث

استورات الیوت

نویسنده:

این کتاب می بایست با اعلام این موضوع شروع می شد که «خدا هست.» اما این موضوع چیزی است که نه می توان اثبات نمود و نه نیازی به اثبات دارد. 

هر انسانی می داند که وجود خدا، حقیقتی محض و بی چون چرا است. 


  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page