top of page

محموعه پرسش و پاسخ - کلیسای تعمیدی

/

/

محموعه پرسش و پاسخ - کلیسای تعمیدی

جان پایپر

نویسنده:

چگونه شروع کنیم؟

این مجموعه پرسش و پاسخ را جزیی از برنامه روزانه در خانواده تان قرار دهید و یا اینکه شخصا از آنها بهره ببرید. بسیار هیجان زده هستم که در بنای نسلی محکم و استوار که امیدشان را بر خدا قرار می دهند با شما شریک می باشم.

با شما می آموزم و با شما تعلیم می دهم.

جان پایپر


انتشارات مشتاق خدا

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page