خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

جنبش باران آخر و رابطه ی آن با تفسیر خواب

آیا امروز خداوند خواب و رویا به انسان می دهد؟
چه کسانی اقتدار تفسیر و تعبیر خوابها را داشتند؟
اگر کانون کتاب مقدس بسته شده است چرا خداوند مجبور است برای تکلم با انسان از خوابها استفاده کند؟

مانی محمدی
تهیه در استدیو چهره به چهره

جنبش باران آخر و رابطه ی آن با تفسیر خواب و رویا در کلیسای امروز | مانی محمدی

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png