دیدگاه کلیسای کاتولیک

دیدگاه کلیسای کاتولیک

به همراه شبان پویان مهرشاهی از انتشارات پارسا بریتانیا
شماس مانی محمدی از خدمت چهره به چهره اوکراین

کلیسای کاتولیک بدعت است
00:00 / 1:04:07

“بررسی جایگاه ادیان و کاتولیک رومی در مسیحیت پارس زبان”
- ادیان توحیدی و مسیحیت
- کاتولیک از چه سخن می گوید
- شورای دوم واتیکان و همسویی با اسلام
- پروتستانت و رویکرد تازه در برابر کاتولیک
- معظلات پیش روی مسیحیت پارس زبان در برابر انحرافات جدید از کتاب مقدس

به همراه شبان پویان مهرشاهی از انتشارات پارسا بریتانیا
شماس مانی محمدی از خدمت چهره به چهره اوکراین

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
Download PDF
Download audio