هدایای شما

ولی همه چیز بلکه بیشتر از کفایت دارم. پر گشته‌ام چونکه هدایای شما را از اپفردتس یافته‌ام که عطر خوشبوی وقربانی مقبول و پسندیده خداست.

(فیلیپیان ۱۸:۴)

از شما برای قلب و دلی که جهت اعلان انجیل در بین پارس زبانان دارید

شکرگزار خداوندمان عیسی مسیح می باشیم.

هدایای مالی شما می تواند یکبار یا ماهیانه یا سالیانه باشد.

برکت خداوند ما عیسی مسیح با شما و زندگی تان

MONOBANK
UKRAINE

This is a great place to tell people more about yourself and peak their interest. For more info, they can follow you on social in a click.

MONOBANK
EUROPE

Account number (IBAN)
GB 37 CLJU00 99718 0474 725
BIC - CLJUGB21
Account Holder Name
Mohammadigahroo Rohallah
Bank - Clear Junction Limited
Bank address
15 Kingsway, London WC2B 6UN

Currency €