نقشه نجات در حاکمیت مطلق خدا ۲
اسماعیل فلاحتی

نقشه نجات در حاکمیت مطلق خدا ۲
اسماعیل فلاحتی

00:00 / 30:58

حاکمیت مطلق خدا که یکی از صفات خداست ، شالوده ی کل کتاب مقدس است که باعث جلال خدا می‌شود.
گویی حاکمیت مطلق خدا در کتاب مقدس یعنی خدا، خداوند است و خداوندی می کند.
اگر ما به حاکمیت مطلق خدا که صفات دیگر خداوند را برجسته می کند، نبینیم و باور نکنیم انگار به خداوند حقیقی ایمان نداریم.
شروع پذیرش این حاکمیت که زیباست، از دلها و افکار ماست و سپس بر زندگی و محیط اطراف ما تاثیر می گذارد.
در این دروس که پیش رو داریم به تشریح این صفت عالی خدا می پردازیم.

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
Download PDF