چرا اعشای ربانی مهم است؟

چرا اعشای ربانی مهم است؟

چرا کسی که تعمید آب ندارد حق بجا آوردن اعشای ربانی را ندارد؟

Test Auido Podcast
00:00 / 03:33

چرا اعشای ربانی مهم می باشد؟
ترتیب انجام دو سنت کلیسای پروتستانت چیست؟
چرا کسی که تعمید آب ندارد حق بجا آوردن اعشای ربانی را ندارد؟

شماس مانی محمدی

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
Download PDF
Download audio