کلیسای کاتولیک حمایت از قانون حق ازدواج همجنسگرایان

کلیسای کاتولیک حمایت از قانون حق ازدواج همجنسگرایان

پاپ فرانسیس: "ما باید یک قانون وصلت شخصی ایجاد کنیم. در این صورت از نظر قانونی آن را پوشش داده ایم.

پاپ فرانسیس و ازدواج همجنسگرایان
00:00 / 11:26

به تازگی مستندی از پاپ فرانسیس منتشر شده است با نام فرانچسکو
در این مستند پاپ فرانسیس به اظهار نظرات جنجالی در باب به حمایت از قانونی درباره ازدواج (وصلت شخصی) زده است

او گفت: "آنها هم فرزندان خدا هستند و حق دارند که در یک خانواده باشند. هیچ کس نباید آنها را کنار بگذارد یا زندگی را برایشان سخت کند."

پاپ اضافه کرد: "ما باید یک قانون وصلت شخصی ایجاد کنیم. در این صورت از نظر قانونی آن را پوشش داده ایم.

دیدگاه کتاب مقدس دراینباره چیست؟
مانی محمدی

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
Download PDF