top of page

غسل تعمید تصویر و هدف آن

/

/

غسل تعمید تصویر و هدف آن

دکتر پیترز مسترز

نویسنده:

اهمیت تعمید چیست؟ و چه چیزی آن را مهم می سازد، به ویژه در سایه این حقیقت که اجرای آن هیچ نقش روحانی در نجات فرد ندارد؟ پاسخ این است که خداوند این رسم را طراحی کرده تا مسیحیان را در زندگی و ایمانشان استوار سازد، کلیسا را حفظ و تقویت کرده و طبیعت کلیسای مسیحی را به جهانیان نمودار سازد. 

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page