top of page

آیا مهم است که به کدام یک از سه شخص تثلیث دعا کنیم؟

00:00 / 02:55

آیا مهم است که به کدام یک از سه شخص تثلیث دعا کنیم؟

وقتی ما در پایان دعاهایمان می گوییم در نام عیسی دعا کردم منظورمان این است که از آنجا که او برای من مرد و رستاخیز پیدا کرد و ما را فدیه کرد بنابراین ما از طریق عیسی مسیح می توانیم به پادشاهی وارد بشویم.
باید به قدرت روح القدس
در نام پسر
خطاب به پدر دعا کرد.

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
Download PDF
bottom of page