خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

یکی از باورهای غلط درباب آموزه امنیت ابدی نجات این می باشد که این تعلیم به مسیحیان اجازه گناه کردن را به مسیحیان می دهد.
آیا امنیت ابدی نجات تضمینی برای زیستن در گناه می باشد؟

مانی محمدی

Gradient

آیا امنیت ابدی نجات اجازه گناه را می دهد؟ مانی محمدی

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png