خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

ارواح چه هستند؟ چه اتفاقی برای آنها در آغاز آفرینش افتاد؟
آیا امروز ارواح انسانها را تسخیر می کنند؟
آیا مسیحیان تحت تسخیر و اقتدار دیوها و ارواح شریر قرار می گیرند؟
کتاب مقدس چه می گوید؟

مانی محمدی

Gradient

ارواح و دیوزدگی مسیحیان؛ کتاب مقدس چه می گوید؟

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png