خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

زیرا اگر به زبانی دعا کنم، روح من دعا می‌کند لکن عقل من برخوردار نمی‌شود.
(اول قرنتیان ۱۴:۱۴)
منظور پولس رسول از سخت گفتن به زبانها چه بوده است؟ پولس در حال تعلیم چگونگی دعا کردن به زبان فرشتگان به ایمانداران بوده است؟ چرا پولس رسول می گوید زبانها نشانه ای برای غیرایمانداران می باشد؟

شبان آلکسی کالامیتسف

دعا کردن به زبانهای فرشتگان

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png