خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

وقتی عیسی در متی ۳۸:۱۰ گفت که صلیب را باید برداشت و به دنبال او باید رفت منظورش چه بود؟
صلیبت را بردار یعنی چه؟
آلکسی کالامیتسوف شبان کلیسای (کلام فیض) در پورتلند آمریکا به این پرسش پاسخ می دهد.

Gradient

صلیبت را بردار یعنی چه؟ آلکسی کالامیتسف

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png