خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

دکتر آر. سی. اسپرول

آیا زنان در کلیسا موظف هستند سرهای خود را با روسری یا پارچه بپوشانند؟

آیا زنان در کلیسا موظف هستند سرهای خود را با روسری یا پارچه بپوشانند؟
چرا پولس رسول ایمانداران قرنتس را دعوت به این کار کرد؟
آیا این یک اصل کتاب مقدسی است یا یک سنت؟

دکتر آر. سی. اسپرول

Gradient

پوشش سر در کلیسا سنت یا اصل؟ آر. سی. اسپرول

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png