خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

چگونه یک مسیحی می تواند بفهمد که نجات یافته است؟
اصلی ترین نشانه نجات در زندگی یک ایماندار چه می باشد؟

دکتر سینکلر فرگوسن
ترجمه و زیرنویس در خدمت چهره به چهره

Gradient

چگونه از نجات خود اطمینان حاصل کنیم؟ دکتر فرگوسن

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png