خدمت چهره به چهره در صفحات اجتماعی

گاهی این اشتباه الهیاتی در بین معلمین رایج است که از این آیه برای تعریف (کلیسا) استفاده می کنند:
"زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم"
(متی ۲۰:۱۸)

ولی اگر این آیه تعریف کلیسا نمی باشد، معنای کتاب مقدسی کلیسا چیست؟
اگلسیا به چه می گویند؟

مانی محمدی

Gradient

کلیسا به چه معنا می باشد؟ مانی محمدی

اشتراک گذاری پست

facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png