My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

طبیب محبوب 
شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی

طبیب محبوب
شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی


طبیب محبوب
شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی

شرح حال زندگی خادمین پارس زبانی که در رشد و نشر و پخش مژده ی نیک انجیل در سده اخیر تاثیر بسیار فراوانی داشته اند.
کلیسای معاصر ایرانی بسیار وامدار سعید خان کردستانی و دیگر برادران و خواهرانی هست که جانانه برای مسیح در ایران خدمت کردند.
---------
روز اول ماه دی ۱۲۴۲ خورشیدی بود که در شهر سنندج، در محله دباغخانه دوستان ملارسول مطابق کردها به شیوه ای خاص تولد پسرش را با ساز و ضرب و رقص، جشن گرفته بودند و اسم او را سعید خان گذاشتند...

دکتر جان مک آرتور

دکتر جان مک آرتور

مجموعه کتابها