top of page
  • Writer's pictureFacetoFace Ministry

مسیحیان چگونه باید از عهد عتیق برای راهنمایی اخلاقی استفاده کنند؟
مسیحیان چگونه باید از عهد عتیق برای راهنمایی اخلاقی استفاده کنند؟

اگر تمامِ عهد موسی لغو شده باشد، آیا باز هم می‌توانیم از مطالعه آن حکمت به دست آوریم و بهره ببریم؟ چگونه می‌توانیم بدانیم کدام قوانین عهد عتیق برای ما امروز راهنمایی حکیمانه است و کدام یک فقط برای اسرائیل و تا قبل از زمان مسیح بوده است؟


الف - مشکل همبستگی بین احکام عهد موسی و عهد جدید

آ. برخی از احکام عهد موسی با عهد جدید موافق است


بنابراین، هنگامی که کتاب مقدس را می خوانیم، به وضوح متوجه می شویم که برخی از قسمت های عهد موسی با تعالیم عیسی مسیح و نویسندگان عهد جدید مطابقت کامل دارد. برای مثال:

۱) تثنیه ۵:۶ «پس یهُوَه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما.» عیسی این آیه را در عهد جدید نقل می کند (متی ۳۷:۲۲؛ مرقس ۳۰:۱۲؛ لوقا ۲۷:۱۰را ببینید).


۲) لاویان ۱۸:۱۹«... و همسایه خود را مثل خویشتن محبت نما. من یهوه هستم.» این آیه همچنین در عهد جدید نقل شده است (متی ۱۹:۱۹؛ ۳۹:۲۲؛ مرقس ۳۱:۱۲؛ رومیان ۹:۱۳؛ غلاطیان ۱۴:۵؛ یعقوب ۸:۲ را ببینید). به علاوه، برخی از ده فرمان، مانند ممنوعیت های بت پرستی، کفر، قتل، زنا، و دزدی، در عهد جدید نیز یافت می شود (اول یوحنا ۲۱:۵؛ یعقوب ۱۲:۵؛ اول یوحنا ۱۵:۳؛ اول قرنتیان ۶:۹-۱۰؛ افسسیان ۲۸:۴).
ب. برخی از احکام عهد موسی با عهد جدید مطابقت ندارد

برخی از قوانین عهد عتیق برای تعلیم و عمل عهد جدید کاملاً بیگانه به نظر می رسند، و برخی از آنها کاملاً توسط آموزه های عهد جدید باطل شده اند. اکثریت قریب به اتفاق مسیحیان امروز موافقند که این قوانین امروز برای هیچ کس الزام آور نیست:

۱)لاویان ۵:۱۱-۸ « و وَنَک، زیرا نشخوار می‌کند اما شکافته سم نیست، این برای شما نجس است. و خرگوش، زیرا نشخوار می‌کند ولی شکافته سم نیست، این برای شما نجس است. و خوک، زیرا شکافته سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخوار نمی‌کند، این برای شما نجس است. از گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس مکنید، اینها برای شما نجس‌اند.

۲)لاویان باب ۲۰ - مجازات اعدام برای:

• بت پرستی (آیه ۱-۵؛ تثنیه ۱:۱۳-۵ رجوع کنید)

• توسل به فالگیران (آیه ۶)

• بی حرمت کردن پدر و مادر (آیه ۹)

• زنا (آیه ۱۰)

• زنا با محارم (آیه ۱۲)

• همجنس گرایی (آیه ۱۳)

• نزدیکی با حیوانات (آیه ۱۵-۱۶)

• نزدیکی در دوران قاعدگی (آیه ۱۸)

• جادوگری (آیه ۲۷)

• نبوت های دروغین (تثنیه ۱:۱۳-۵)


۱) لاویان ۱۲:۲۳-۱۳ «همان روز یک بره یک ساله سالم و بی عیب بعنوان قربانی سوختنی به من تقدیم کنید. برای هدیه آردی آن، دو کیلو آرد مرغوب مخلوط با روغن زیتون آورده، بر آتش به من تقدیم کنید؛ این هدیه مورد پسند من است. یک لیتر شراب هم بعنوان هدیه نوشیدنی تقدیم نمایید».


۲) لاویان ۱۶:۲۴«و هر که اسم یهوه را کفر گوید هرآینه کشته شود، تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند، خواه غریب خواه متوطن. چونکه اسم را کفر گفته است کشته شود.»
ج. ما اصلِ عهد جدیدی را اعلام و پیروی می کنیم:

عهد موسی (خروج ۲۰) پس از مرگ مسیح دیگر معتبر نیست و اکنون مسیحیان مطابق با مفاد عهد جدید زندگی می کنند. با این حال، عهد عتیق همچنان منبع ارزشمندی از حکمتِ اخلاقی است که به همان شیوه نویسندگان عهد جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.


ب. عهد موسی هنوز در طول خدمت زمینی عیسی به قوت خود باقی بود


آ. اولاً، عیسی هرگز حتی یک فرمان از عهد موسی را نشکست. عیسی "از زنی متولد شد که تابع شریعت بود" (غلاطیان ۴:۴ ب). غیرقابل تصور است که مسیح بتواند یک فرمان از شریعت موسی را بشکند و سپس به یهودیان بگوید: "کدام یک از شما مرا به گناه محکوم خواهد کرد؟" (یوحنا ۴۶:۸؛ هم