top of page
  • Writer's pictureجان پایپر

پیروزی: استراتژی مبارزه با شهوت جان پایپر
پیروزی: استراتژی مبارزه با شهوت

جان پایپر

صحبت من هم با مردان و هم به زنان است. در مورد مردان همه چیز کاملا واضح است. نیاز مبرمی به مبارزه با وسوسه تماشای تصاویر جنسی که از تابلوهای تبلیغاتی و صفحه تلویزیون به سمت ما در حال بارش هستند نیاز مبرمی وجود دارد. برای زنان این نیاز به این اندازه واضح نیست، اما کمتر هم نیست، و به همان اندازه مبرم است؛ اگر بدانیم که خیالات، دربند ظاهر بودن و روابط هم از وسوسه‌ها هستند. وقتی من از واژه "شهوت" استفاده می‌کنم حوزه افکار، خیالات و امیالی که به رفتار جنسی‌گناهکارنه منجر می‌شوند را در نظر دارم. در زیر من راهکاری متشکل از شش قدم را در مبارزه با امیال نادرست پیشنهاد می‌کنم. این شش قدم را من "پیروزی"۱ کلمه "پیروزی" در زبان روسی از سرواژه یا سرنامی است که صورتِ کوتاه‌شده از حروف اولِ "دور کردن"، "معطوف کردن"، "گریختن"، "هر روز"، "نگه داشتن" و "فعالانه" تشکیل شده است. نام نهادم.

دور کردن

۱ – هر فکر شهوانی را در پنج ثانیه از خود دور کنید. با قدرت عیسی مسیح بگویید: "به نام عیسی مسیح، نه!" شما بیشتر از پنج ثانیه فرصت ندارید. اگر بیش از پنج ثانیه تعلل کنید، فکر شهوانی چنان بر شما غالب می‌شود که امکان دور کردن آن نخواهد بود. اگر شجاعت کافی‌دارید این جمله را به صدای بلند بگویید. محکم و دلیر باشید. جان اون زمانی گفت: "گناه را بکشید وگرنه او شما را خواهد کشت". ضربه‌ای سریع و محکم به او وارد کنید. «در برابر ابلیس ایستادگی کنید، که از شما خواهد گریخت» (یعقوب ۷:۴).

معطوف کردن

۲– اندیشه خود را به عیسی معطوف کنید تا لذت فراوانتری ببرید. روی گرداندن و گفتن "نه!" کافی‌نیست. باید از دفاع به حمله آمد. بر آتش با آتش غلبه کنید. بر وعده گناه با وعده عیسی غلبه کنید. کتاب مقدس شهوت را «فریبنده» (افسسیان ۲۲:۴) می‌نامد. و آنها در حقیقت فریب می‌دهند و وعده‌ی چیزی را می‌دهند که امکان تحقق آن را ندارند. تنها نادانان فریب آنها را می‌خورند: «و جوان بی‌درنگ از پی او روان شد، همچون گاوی که به کشتارگاه می‌رود» (امثال ۲۲:۷). با آگاهی‌می‌توان بر فریب چیره شد. و این آگاهی باید با جلال و قوت باشد. به این خاطر است که نوشتم "با دیدن و لذت بردن از عیسی مسیح". ما باید ذهن خود را با وعده‌های برتر و لذتهای مسیح پر کنیم. و در همان لحظه بعد از "نه" قاطع به شهوات ما باید به این وعده‌ها رو کنیم.

بگریزید

۳ – تا حد امکان و معقول بودن این امر از هر موقعیت و جلوه‌هایی‌که می‌توانند در شما امیال ناپسند ایجاد کنند بگریزید. من می‌گویم "تا حد امکان و معقول بودن" چرا که می‌دانم گریز کامل از وسوسه ممکن نیست. من می‌گویم "امیال ناپسند" چرا که هر میلی به داشتن سکس، غذا و خانواده، ناجور نیست. اما ما می‌دانیم چه زمانی آنها غیرقابل قبول هستند و به اسارت منجر می‌شوند. ما به ضعف‌های خود آگاهیم و می‌دانیم که کجا آنها مورد حمله قرار می‌گیرند. «گریختن» نمونه‌ی رفتاری طبق کتاب مقدس است. «از امیال جوانی بگریز، و ... در پی پارسایی ... باش» (دوم تیموتائوس ۲۲:۲). «در پی ارضای امیال نَفْس خود مباشید.» (رومیان ۱۴:۱۳)

هر روز

۴ – هر روز به کارهای نیک بپردازید و از تنبلی و کارهای دیگری که موجب آسیب پذیری شما می‌شوند دوری کنید. علف هرز شهوت بهتر از همه جا در باغچه هرزه گردی (بیکاری) می‌روید. برای خود فعالیت مفیدی بیابید و به اندازه توانایی خود به آن بپردازید: «هیچ‌گاه غیرت شما فروکش نکند؛ در روحْ شعله‌ور باشید و خداوند را خدمت کنید» (رومیان ۱۱:۱۲)؛ «پس، برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید» (اول قرنتیان ۵۸:۱۵).

در کارها پیشرفت و موفقیت پیدا کنید. بلند شده و فعالیت کنید. کف خانه را جارو کنید، تعمیر خانه را بجا بیارید. نامه بنویسید. شیر آب را درست کنید. و همه را بخاطر عیسی مسیح انجام دهید. خدا شما را آفرید تا شما مدیریت و نوآوری کنید. عیسی جان سپرد تا قوم او «برای نیکویی غیرت داشته باشد» (تیتوس ۱۴:۲) باشد. شهوات دروغین را دور کرده و با اشتیاق با امور نیک جایگزینشان کنید.

نگه داشتن

۵ – تا زمانیکه خود را از دیگر تصورات رها نکرده‌اید، وعده های خداوند را به یاد بیاورید و برای لذت بردن از مسیح تلاش کنید. به عیسی بنگرید (عبرانیان ۱:۳؛ ۱۲:۲). در نبود این اندیشه، دقیقا اینجاست که بسیاری شکست می‌خورند. آنها می‌گویند: «من سعی‌کردم شهوت را دور کنم اما هیچ موفقیتی کسب نکردم». من از آنها می‌پرسم:«چه مدت سعی‌کردید؟ چقدر با جدیت اندیشه خود را تقویت دادید؟» عقل شما مانند ماهیچه است و آن را باید تمرین داد و با نیرو تقویت کرد. پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش می‌رود (متی ۱۲:۱۱). از تلاش نترسید! وعده مسیح را نگه دارید و اجازه دهید تا همیشه در مقابل چشمانتان باشد. به آن اقتدا کنید! از دستش ندهید! محکم او را نگه دارید! چقدر؟ هر چقدر لازم است، بجنگید! به خاطر مسیح برای او بجنگید تا پیروز شوید! اگر برفرض درهای اتوماتیک بر روی کودک شما بسته بشود، شما با تمام وجود به درها فشار می آورید تا در بر روی فرزند شما بسته نشود.

فعالانه

۶ – فعالانه از برترین لذت‌ها، لذت ببرید. امکان خوشی‌را در مسیح بجویید و بیابید. یکی‌از علت‌های‌غلبه شهوت بر دلهای بسیاری این است که مسیح بسیار کم در دلهای آنها جای دارد. ما تسلیم فریب می‌شویم چرا که از مسیح لذت اندکی‌حس می‌کنیم. و نگویید که: «من اینطور نیستم». چه اقداماتی انجام داده‌اید تا دوستدار مسیح شوید؟ آیا تلاش کردید تا در مسیح به شادی برسید؟ نگویید سورنوشت همین بوده و بس. شما خلق شدید تا با تمام دل از مسیح لذت ببرید – بیشتر از آنچه که می‌توانید از سکس یا شکر لذت ببرید. اگر شما میل خاصی به مسیح ندارید، میل شما را احساسات رقیب دیگر در اختیار می‌گیرند. از خداوند بخواهید تا لذتی را به شما عطا کند که فاقد آن هستید: «عدل و انصاف اساس تخت توست، محبت و پیش رویت می‌خرامند» (مزمور ۱۴:۸۹). و سپس بنگرید، به کسی‌که عظیم‌ترین شخصیت عالم است بنگرید تا زمانی که آنطور که هست او را ببینید.

من شانه به شانه با شما نبرد می‌کنم.

جان پایپر

استراژی مبارزه با گناه
.pdf
Download PDF • 99KB

0 comments

Commenti


facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png
bottom of page