• اعتقادنامه وستمنیستر

تعمید آب

با وجودی که حقیر شمردن این آیین مقدس یا غفلت در مورد آن گناه بزرگی محسوب می­گردد با این حال تعمید به طور جدا نشدنی با فیض و نجات الهی مربوط نیست. ممکن است شخصی بدون تعمید دارای نجات و تولد تازه باشد و بر عکس تمام کسانی که تعمید گرفته­اند به طور حتم تولد تازه ندارند.Uploaded video

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.Video from YouTube

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.#Bibleview

انجیل-متی
.pdf
Download PDF • 896KB

0 comments
facebook.png
twitter.png
mail.png
whatsapp.png
telegram.png